Projecten

Onder de noemer ‘Deltaplan Agrarisch Waterbeheer’, heeft LTO Nederland op uitnodiging van de Rijksoverheid een samenwerkingsverband opgestart. Het doel is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. Er wordt samengewerkt met verschillende partijen zoals het agrarische bedrijfsleven en waterschappen om doelmatig te werk te kunnen gaan. De projecten zijn gericht op bijvoorbeeld verminderen van verontreiniging van het water door meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, verzilting of te veel of te weinig water. Het project ‘Spaarwater’ is gericht op het voorkomen van verzilting van de landbouwgronden langs de Waddenkust.

Project Spaarwater

De kustzone van Groningen is onderdeel van het Noordelijk Zeeklei gebied, en is bij uitstek geschikt voor landbouw. Het staat bekend als één van de beste landbouwgebieden van Europa. Het gebied langs de Waddenzee wordt gekenmerkt door een ondiepe zoet-zout overgang in het grondwater. Landbouw is mogelijk dankzij de dunne zoetwaterlenzen die ‘drijven’ op het zoute grondwater. Uit studies blijkt dat het risico bestaat dat de zoete waterlens in een groot deel van het landbouwgebied verdwijnt waardoor brak grondwater door capillaire opstijding in de wortelzone kan komen en zoutschade aan de gewassen kan aanrichten. Ook zal er door de grotere zoutbelasting vanuit de grond meer doorspoeling in de sloten moeten plaatsvinden ten behoeve van veedrenking en beregening.

Voor het klimaatbestendig maken en versterken van de economisch belangrijke landbouwsector in de regio is zekerstelling van de zoetwaterbeschikbaarheid van groot belang. In meerdere gebieden langs de kust zijn daarom verschillende pilots van start gegaan. In Groningen zijn 2 gebieden pilots ingericht. In Hornhuizen wordt onderzoek gedaan naar het versterken van de zoetwaterlens d.m.v. systeemgerichte drainage. Het voorkomen van verzilting is hierbij van belang.

In Borgsweer vinden de pilots ‘eigen zoetwatervoorziening’ en ‘zuinig met water’ plaats. Bij ‘eigen zoetwatervoorziening staat het opslaan van water op het eigen perceel in een diepe ondergrondse laag centraal. Bij de pilot ‘zuinig met water’ wordt gewerkt met druppelirrigatie welke permanent onder de bouwvoor ligt.

Met het project Spaarwater hopen we tot duurzame oplossingen van de zoetwatervoorziening in het kustgebied te komen met oog op economie, ecologie en milieu. Voor meer informatie: www.spaarwater.com

Bord Spaarwater - DAW

Het project Haansplassen is gericht op het realiseren van nieuw foerageergebied voor onder meer de blauwe kiekendief en de velduil. In het gebied Haansplassen heeft RWE 55 hectare overgenomen van Bureau Beheer Landbouwgronden. Het project is in samenwerking met de 2 lokale agrarische natuurverenigingen opgestart.

De Haansplassen maakt, net als het project Dannemeer, deel uit van het Strategisch groenproject Midden-Groningen. Het ligt iets oostelijker dan het Dannemeer, aan de zuidkant van het Schildmeer Anders dan de naam suggereert, is er geen sprake van een plas.

Dit foerageergebied vult het naastgelegen project Dannemeer fase II aan, waar voor dezelfde vogelsoorten broed- en foerageergebied wordt aangelegd. De landbouwbestemming van de gronden blijft onveranderd. Wel wordt het beheer ingericht ten behoeve van de blauwe kiekendief en de velduil. Mozaiekstructuren van verschillende gewassen bevorderen de muizenpopulatie. Muizen zijn een belangrijke prooisoort voor deze vogels. Stroken luzerne van ten minste 9 meter breed, worden afgewisseld met een natuurbraakmengsel: een mengsel van granen, grassen en kruiden. Beide gewassen worden gemaaid volgens een ‘broedvogelvriendelijk’ regime, zodat ook andere aanwezige soorten profiteren van het beheer.

De komende 30 jaar zullen de gronden, in samenwerking met Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Slochteren en Agrarische Natuurvereniging Meervogel, op deze wijze worden beheerd.

Akkervogel zomer maatregel - Project Haansplassen