Gebiedsplan

Met het indienen van de gebiedsaanvraag bij de provincie Groningen hoort ook een onderbouwing van het beoogde te contracteren beheer. Waarom doen we wat we doen? In samenspraak met ecoloog Bauke Koole is er daarom een beknopt gebiedsplan opgesteld voor 2016. Deze vindt u hieronder.

GebiedsOfferteCollectiefMiddenGroningen_versie 09_september_2015_versie1

Beheerpakketten

Binnen het stelsel van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer zijn er landelijk tal van pakketten ontwikkeld. Pakketten voor alle leefgebieden: open grasland, open akker, droge- en natte dooradering. Zie hieronder deze landelijke lijst. Deze landelijke lijst wordt vervolgens door de collectieven toegespitst op de voor dat gebied relevante zaken. Voor de leefgebieden open grasland en open akker is dit voor Collectief Midden Groningen gedaan, zie onderstaande beheervoorschriften welke voor beheerders binnen het gebied van CMG gelden.

In 2017 zal er een start gemaakt worden met de droge dooradering. Hiervoor heeft nog geen nadere uitwerking plaatsgevonden door het collectief. Dit zal worden gedaan, wanneer in overleg met het gebied duidelijk wordt welke pakketten ingezet gaan worden. Ook zijn er voor bijvoorbeeld open grasland meer pakketten nodig dan tot nu zijn ingezet. Ook deze zullen nader worden uitgewerkt, wanneer er belangstelling voor is.

Overzicht landelijke beheerpakketten ANLb versie 1-12-2015

Weidevogelpakketten CMG

Akkervogelpakketten CMG