effectief agrarisch natuurbeheer en predatiebeheer

De provincie Groningen heeft een beleidsnotitie geschreven rondom predatiebeheer. Wanneer je geconfronteerd wordt in het weidevogelbeheer met geplunderde nesten of verschalkte kuikens, dan groeit het besef dat goed ingericht agrarisch natuurbeheer versterkt met flankerend predatiebeheer kan bijdragen aan effectief weidevogelbeheer. Hieronder treft u belangrijke links. file:///C:/Users/admin/Downloads/Beleidsnotitie-Fauna-en-Flora-2018.pdf https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/09/20/boeren-uiten-hartenkreet-over-predatiebeheer...

Kringlooplandbouw: terug naar de toekomst?

Kringlooplandbouw maakt een belangrijk onderdeel uit van de landbouwvisie van minister Carola Schouten. Het schema hierboven geeft een beeld van waar het over gaat bij kringlooplandbouw. Om het nog concreter te maken, een praktijkvoorbeeld. Onlangs bezocht het collectief een akkerbouwer om te polsen of hij...

Veelbelovende resultaten greppel plas-dras uit Wageningens’ onderzoek

De WUR heeft in samenwerking met Collectief Eemland onderzoek gedaan naar de betekenis van greppel plas-dras voor weidevogels. De resultaten uit dit rapport zijn veelbelovend. Het aantal foeragerende weidevogelgezinnen neemt zienderogen toe! Greppel plas-dras, zeker de oudere, leveren op: 8 keer meer tureluur 4 keer...

Boerenportret bij BoerenNatuur over Peter Dekens

Dit portret geeft een beeld van de passie van Peter Dekens, een van onze weidevogelbeheerders in Crangeweer. Hij spreekt vol vuur over weidevogelbeheer, over wat hem drijft, hoe hij maatregelen voor vogels inpast in zijn bedrijf en over de belangrijke rol van vrijwilligers. Klik op...

Weidevogelbeheer in Vroege Vogels TV

Vroege Vogels op tv had item over weidevogelbeheer. Klik op deze link en bekijk de uitzending.    https://vroegevogels.bnnvara.nl/media/386413    ...

3 meter brede kruidenrijke akkerranden langs sloten

Het Collectief Midden Groningen wil graag in contact komen met agrariërs  die percelen hebben langs watervoerende sloten om 3 meter brede kruidenrijke akkerranden aan te leggen. Doel is daarbij het verbeteren van de waterkwaliteit. We hebben de ambitie om 70 kilometer van deze randen aan te leggen...

Elk nest telt…..

  Stokken plaatsen is niet altijd genoeg om te voorkomen dat een nest het onderspit delft. Op initiatief van een weidevogelvrijwilliger, heeft CMG 20 nestschalen aangeschaft en ook succesvol toegepast! Met deze schalen beogen we het broedsucces te bevorderen van weide- en akkervogels in ons werkgebied. Dus...

Monitoringsresultaten 2017

Bauke Koole, ecoloog, heeft de resultaten over de monitoring verwerkt in een kaart van het werkgebied. Klik op de link en u kunt zien welke vogels waar zijn waargenomen. Vanaf 2018 werken we met een online monitoringtool. Deze is landelijk ontwikkeld en ook CMG participeert hierin. Vrijwilligers...

Cursus monitoring

De resultaten van het  agrarisch natuurbeheer zijn te zien aan de aantallen en soorten vogels op de gecontracteerde percelen. En in de mate van het succesvol groot brengen van de jongen. Dit betekent dat moet worden geteld hoeveel vogels en welke soorten zich in de gecontracteerde...