verduurzaming pootaardappelteelt: nieuwe veldtesten

Het project Integrale verduurzaming van de pootaardappelteelt in Groningen gaat dit jaar zijn tweede veldtest-seizoen in. Voor het groeiseizoen 2019 zijn drie veldtesten ontworpen in het verlengde van de veldtesten in 2018: de inzet van sporenelementen bij het streven naar een chemie-vrije teelt van pootaardappelen,...

2019 Jaar van de natuurinclusieve landbouw

Collectief Midden Groningen zet zich op vele manieren in voor natuurinclusieve landbouw. We juichen dan ook toe dat hierover ook op nationaal niveau aandacht en nu dan ook middelen voor vrijkomen. Lees meer hierover van de voorzitter van boerennatuur op https://intranet.boerennatuur.nl/nieuws/2019-het-jaar-van-de-natuurinclusieve-landbouw/ ...

Nieuwjaarsbijeenkomst 2019

Er was een mooie opkomst naar de nieuwjaarsreceptie van het Collectief Midden Groningen op woensdag 23 januari. Nadat stoelen en banken uit het kantoortje waren aangesleept om iedereen van een zitplaats te voorzien, kon de voorzitter Wouter Schep die avond in totaal zo’n 60 beheerders, vrijwilligers...

Groepen Grauwe Gorzen in het Groningse

Op verschillende plekken in Groningen duiken sinds november tientallen Grauwe Gorzen op. Het totaal gaat al richting de zestig vogels. Ze komen op akkertjes met zaaddragende planten af: zogenaamde wintervoedselveldjes. Tellers ontdekken er steeds meer exemplaren van deze erg schaarse overwinteraar. In de regio...

eerste teeltseizoen verduurzaming pootaardappelteelt

Het experimenteren met verschillende hoeveelhedengewasbeschermingsmiddelen en sporenelementen is onderdeel van het project over het verduurzamen van de pootaardappelteelt. Hieronder is te lezen hoe het is verlopen bij de veldtesten met sporenelementen en bij de veldtesten met compost voor het eerste teeltseizoen in 2018 181214 Nieuwsbericht Louis...

zaaibed kruidenrijke rand aangelegd

In het Hogeland is een begin gemaakt met het zaaiklaar maken van 3 meter kruidenrijke randen tussen wintertarwe en watervoerende sloot. Dit in het kader dan waterkwaliteit en biodiversiteit. ...

Kruidenrijk grasland verhoogt biodiversiteit

Het Collectief kiest voor meer en kwalitatief hoogwaardig kruidenrijk grasland. Daar is dan ook  budget voor vrijgemaakt. Het areaal zal vanaf 2019 fors toenemen. Kwalitatief hoogwaardig kruidenrijk grasland met lage bemesting tot en met de rustperiode vormt in combinatie met een naastgelegen plas dras een...

effectief agrarisch natuurbeheer en predatiebeheer

De provincie Groningen heeft een beleidsnotitie geschreven rondom predatiebeheer. Wanneer je geconfronteerd wordt in het weidevogelbeheer met geplunderde nesten of verschalkte kuikens, dan groeit het besef dat goed ingericht agrarisch natuurbeheer versterkt met flankerend predatiebeheer kan bijdragen aan effectief weidevogelbeheer. Hieronder treft u belangrijke links. file:///C:/Users/admin/Downloads/Beleidsnotitie-Fauna-en-Flora-2018.pdf https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/09/20/boeren-uiten-hartenkreet-over-predatiebeheer...

Kringlooplandbouw: terug naar de toekomst?

Kringlooplandbouw maakt een belangrijk onderdeel uit van de landbouwvisie van minister Carola Schouten. Het schema hierboven geeft een beeld van waar het over gaat bij kringlooplandbouw. Om het nog concreter te maken, een praktijkvoorbeeld. Onlangs bezocht het collectief een akkerbouwer om te polsen of hij...

Veelbelovende resultaten greppel plas-dras uit Wageningens’ onderzoek

De WUR heeft in samenwerking met Collectief Eemland onderzoek gedaan naar de betekenis van greppel plas-dras voor weidevogels. De resultaten uit dit rapport zijn veelbelovend. Het aantal foeragerende weidevogelgezinnen neemt zienderogen toe! Greppel plas-dras, zeker de oudere, leveren op: 8 keer meer tureluur 4 keer...