veldexcursie van het project verduurzaming pootaardappelteelt 27 juni

Op het programma staat een bezoek aan proefvelden bij een drietal deelnemers aan het project Integrale verduurzaming van de pootaardappelteelt in Groningen. Omdat op de proefvelden met compost nu nog niet veel te zien is, is dit onderdeel vervangen door een bezoek aan de proefvelden...

GLB Pilot Hoe?Zo!

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie richt zich op duurzame en economisch gezonde landbouw waarin biodiversiteit een grote rol heeft. Dit nieuwe beleid gaat in 2021 in voor de periode tot en met 2027. Om te onderzoeken hoe de sector het beste...

secretaris gezocht

In verband met het periodiek aftreden zoekt het CMG een secretaris (m/v) Wij zoeken iemand die bekend is met het agrarische bedrijf, warm loopt voor het agrarisch natuurbeheer, open staat voor innovatie en duurzaamheid en bij voorkeur woont in het werkgebied van het CMG (globaal in de driehoek ten...

Plasdrassen in de krant

In Dagblad van het Noorden is aandacht gegeven aan het weidevogelbeheer door agrariërs, vrijwilligers en bestuurders van het Collectief Midden Groningen. In de 'Groningen editie' van 7 juni 2019 geeft redacteur Gerdt van Hofslot een goed beeld van onze inzet voor het behoud van de...

Algemene Ledenvergadering 2019: terugzien en vooruit kijken

Het Collectief Midden Groningen heeft er nu drie jaar ANLb-beheer op zitten. Met de monitorgegevens die we in deze periode hebben verzameld, kunnen we al voorzichtig iets zeggen over de effectiviteit van onze maatregelen voor de akkervogels en weidevogels. Daarmee kijken we vooruit: de beheermaatregelen...

onze externe audit: positief resultaat!

Op 18 april j.l. is bij Collectief Midden Groningen een externe audit uitgevoerd. De auditoren hebben getoetst of onze organisatie voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het certificaat Collectief Agrarisch Natuurbeheer. Bij deze audit zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Het auditrapport wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het...

Wij zoeken een collega!

Het Collectief Midden Groningen zoekt, in verband met uitbreiding per direct een medewerker agrarisch natuurbeheer voor de uitvoering van de regeling Agrarisch natuurbeheer (ANLb) en bijkomende werkzaamheden voor 20 uur/week met kans op uitbreiding. Als medewerker  agrarisch natuurbeheer werk je aan projecten waarbinnen landbouw en ecologie...

Eerste kievitsei Wierde&Dijk gevonden

Op vrijdag 22 maart heeft weidevogelbeschermer Sieger Wiersma uit Usquert het eerste kievitsei in het werkgebied van de agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk gevonden. De nestvondst werd gedaan in de weidevogelpolder Crangeweer bij Stedum. In het nest bevonden zich 2 eieren. SBNL natuurfonds en...

zonnepaneel geen uitkijkpost

In de eerste helft van februari zijn plasdras pompen met zonnepanelen geplaatst bij de plasdras locaties in Crangeweer, Hoeksmeer en Holwierde. Er zijn op het moment in het werkgebied van Collectief Midden Groningen maar liefst 10 plasdrassen functioneel! Hoewel de vogels nog niet zijn gearriveerd, maakt...

verduurzaming pootaardappelteelt: nieuwe veldtesten

Het project Integrale verduurzaming van de pootaardappelteelt in Groningen gaat dit jaar zijn tweede veldtest-seizoen in. Voor het groeiseizoen 2019 zijn drie veldtesten ontworpen in het verlengde van de veldtesten in 2018: de inzet van sporenelementen bij het streven naar een chemie-vrije teelt van pootaardappelen,...