4 december: start-up Akkerbelt

Er zijn tal van initiatieven om de akkerbouw te verduurzamen. Bij de overheid en vele andere bestuurslagen en organisaties is het besef doorgedrongen dat er iets moet veranderen ten gunste van bodem, water, klimaat, biodiversiteit en landschap. De overheid maakt al enige jaren agrarisch natuur-...

Boeren aan de slag met milieu, klimaat en biodiversiteit

Het Europese landbouwbeleid gaat veranderen. Er worden meer inspanningen van boeren gevraagd op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit. De agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden, Groningen West en Midden Groningen voeren gezamenlijk een pilot uit om uit te zoeken welke rol de collectieven kunnen spelen in de uitvoering...

resultaten van het broedseizoen 2019

Een verslag van Bauke Koole: Het broedseizoen van 2019 kan over het algemeen als meer dan voldoende worden gekarakteriseerd. Het veldseizoen kwam heel laat op gang en dat was, met name bij de weidevogels en iets minder bij de akkervogels, goed te zien. Er waren bijvoorbeeld...

artikel ‘kruidenrijke weiden’ in Ommelander Courant

Vogels broeden graag in de nabijheid van een plas met kruidenrijk grasland. Dus zet het collectief daar stevig op in met een uitbreiding van 3 naar 10 plasdrassen in 2019. Die plassen werken als een magneet op broedvogels. Ook is het areaal aan kruidenrijk grasland...

stroken frezen voor inzaai kruidenrijke weide

Vanuit de pilot 'Kruidenrijke weide op de vruchtbare Groninger klei' zijn onder begeleiding van het CMG proefvelden aangelegd in Holwierde en Ten Post. In deze proefvelden worden, in een bestaand perceel raaigras, stroken gefreesd en doorgezaaid met een kruidenmengsel. In Holwierde is eenderde van het perceel...

GLB pilot Akkerbelt

De pilot speelt zich af in negen gebieden (van Noordoost tot Zuidwest-Nederland) die tezamen een dwarsdoorsnede vormen van de Nederlandse akkerbouw. Ieder gebied geeft zelf regionale kleur en geur aan de pilot, maar steeds met deze accenten: •sterkere sturing op inhoud, situering en betaling van vergroeningsmaatregelen •betere integratie van vergroening en...

steppekiekendief in Groningen

Steppekiekendief brengt in 2019 zes jongen groot in Gronings akkerbouwlandschap. De Steppekiekendief is in de maanden mei en april al bijna geen zeldzame verschijning meer langs de Groningse noordkust. Extra aandacht verdienen dus vogels die meer in het binnenland boven de uitgestrekte Groningse graanpercelen vliegen en...

veldexcursie van het project verduurzaming pootaardappelteelt 27 juni

Op het programma staat een bezoek aan proefvelden bij een drietal deelnemers aan het project Integrale verduurzaming van de pootaardappelteelt in Groningen. Omdat op de proefvelden met compost nu nog niet veel te zien is, is dit onderdeel vervangen door een bezoek aan de proefvelden...

GLB Pilot Hoe?Zo!

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie richt zich op duurzame en economisch gezonde landbouw waarin biodiversiteit een grote rol heeft. Dit nieuwe beleid gaat in 2021 in voor de periode tot en met 2027. Om te onderzoeken hoe de sector het beste...

secretaris gezocht

In verband met het periodiek aftreden zoekt het CMG een secretaris (m/v) Wij zoeken iemand die bekend is met het agrarische bedrijf, warm loopt voor het agrarisch natuurbeheer, open staat voor innovatie en duurzaamheid en bij voorkeur woont in het werkgebied van het CMG (globaal in de driehoek ten...