Verduurzaming pootaardappelteelt (slot)

Een groep pootaardappeltelers in het Groningse Hogeland hebben met het project Integrale Verduurzaming van de pootaardappelteelt in Groningen proeven uitgezet om de pootaardappelteelt op de Groninger klei te innoveren. Aanleiding waren de afnemende bodemkwaliteit, organische stof gehalten en biodiversiteit, en de toenemende ziektedruk en het...

Nieuwjaarsbijeenkomst 2020

Ook de Nieuwjaarsbijeenkomst 2020 is weer goed bezocht door beheerders, vrijwilligers, buur-collectieven en andere relaties van het collectief. Ongeveer 75 personen waren op dit jaarlijkse gebeuren afgekomen. Wouter gaf ons een terugblik op de ontwikkelingen van het collectief in 2019 en een vooruitblik naar 2020....

Altijd al piloot willen worden?

Wij bieden je een droomvlucht als dronepiloot. Wij zoeken gedreven dronepiloten. Waar de één een passie heeft voor vogels, valt de ander voor een vliegende drone. Of voor beide. Als droneplioot verzamel je met de dronevluchten data om het beheer op de grond bij te...

Boost voor onze akkervogels en weidevogels

Het CMG investeert in akkervogelgebieden en weidevogelgebieden De gedeeltelijke goedkeuring van onze subsidie aanvraag Niet-Productieve Investeringen heeft het ons mogelijk gemaakt om onze akkervogelgebieden en weidevogelgebieden een flinke boost te geven. Allereerst hebben we, direct na het indienen van de aanvraag eind januari 2019, plasdras pompen aangeschaft,...

4 december: start-up Akkerbelt

Er zijn tal van initiatieven om de akkerbouw te verduurzamen. Bij de overheid en vele andere bestuurslagen en organisaties is het besef doorgedrongen dat er iets moet veranderen ten gunste van bodem, water, klimaat, biodiversiteit en landschap. De overheid maakt al enige jaren agrarisch natuur-...

Boeren aan de slag met milieu, klimaat en biodiversiteit

Het Europese landbouwbeleid gaat veranderen. Er worden meer inspanningen van boeren gevraagd op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit. De agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden, Groningen West en Midden Groningen voeren gezamenlijk een pilot uit om uit te zoeken welke rol de collectieven kunnen spelen in de uitvoering...

resultaten van het broedseizoen 2019

Een verslag van Bauke Koole: Het broedseizoen van 2019 kan over het algemeen als meer dan voldoende worden gekarakteriseerd. Het veldseizoen kwam heel laat op gang en dat was, met name bij de weidevogels en iets minder bij de akkervogels, goed te zien. Er waren bijvoorbeeld...

artikel ‘kruidenrijke weiden’ in Ommelander Courant

Vogels broeden graag in de nabijheid van een plas met kruidenrijk grasland. Dus zet het collectief daar stevig op in met een uitbreiding van 3 naar 10 plasdrassen in 2019. Die plassen werken als een magneet op broedvogels. Ook is het areaal aan kruidenrijk grasland...

stroken frezen voor inzaai kruidenrijke weide

Vanuit de pilot 'Kruidenrijke weide op de vruchtbare Groninger klei' zijn onder begeleiding van het CMG proefvelden aangelegd in Holwierde en Ten Post. In deze proefvelden worden, in een bestaand perceel raaigras, stroken gefreesd en doorgezaaid met een kruidenmengsel. In Holwierde is eenderde van het perceel...

GLB pilot Akkerbelt

De pilot speelt zich af in negen gebieden (van Noordoost tot Zuidwest-Nederland) die tezamen een dwarsdoorsnede vormen van de Nederlandse akkerbouw. Ieder gebied geeft zelf regionale kleur en geur aan de pilot, maar steeds met deze accenten: •sterkere sturing op inhoud, situering en betaling van vergroeningsmaatregelen •betere integratie van vergroening en...