stroken frezen voor inzaai kruidenrijke weide

Vanuit de pilot 'Kruidenrijke weide op de vruchtbare Groninger klei' zijn onder begeleiding van het CMG proefvelden aangelegd in Holwierde en Ten Post. In deze proefvelden worden, in een bestaand perceel raaigras, stroken gefreesd en doorgezaaid met een kruidenmengsel. In Holwierde is eenderde van het perceel...

GLB pilot Akkerbelt

De pilot speelt zich af in negen gebieden (van Noordoost tot Zuidwest-Nederland) die tezamen een dwarsdoorsnede vormen van de Nederlandse akkerbouw. Ieder gebied geeft zelf regionale kleur en geur aan de pilot, maar steeds met deze accenten: •sterkere sturing op inhoud, situering en betaling van vergroeningsmaatregelen •betere integratie van vergroening en...

steppekiekendief in Groningen

Steppekiekendief brengt in 2019 zes jongen groot in Gronings akkerbouwlandschap. De Steppekiekendief is in de maanden mei en april al bijna geen zeldzame verschijning meer langs de Groningse noordkust. Extra aandacht verdienen dus vogels die meer in het binnenland boven de uitgestrekte Groningse graanpercelen vliegen en...

veldexcursie van het project verduurzaming pootaardappelteelt 27 juni

Op het programma staat een bezoek aan proefvelden bij een drietal deelnemers aan het project Integrale verduurzaming van de pootaardappelteelt in Groningen. Omdat op de proefvelden met compost nu nog niet veel te zien is, is dit onderdeel vervangen door een bezoek aan de proefvelden...

GLB Pilot Hoe?Zo!

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie richt zich op duurzame en economisch gezonde landbouw waarin biodiversiteit een grote rol heeft. Dit nieuwe beleid gaat in 2021 in voor de periode tot en met 2027. Om te onderzoeken hoe de sector het beste...

secretaris gezocht

In verband met het periodiek aftreden zoekt het CMG een secretaris (m/v) Wij zoeken iemand die bekend is met het agrarische bedrijf, warm loopt voor het agrarisch natuurbeheer, open staat voor innovatie en duurzaamheid en bij voorkeur woont in het werkgebied van het CMG (globaal in de driehoek ten...

Plasdrassen in de krant

In Dagblad van het Noorden is aandacht gegeven aan het weidevogelbeheer door agrariërs, vrijwilligers en bestuurders van het Collectief Midden Groningen. In de 'Groningen editie' van 7 juni 2019 geeft redacteur Gerdt van Hofslot een goed beeld van onze inzet voor het behoud van de...

Algemene Ledenvergadering 2019: terugzien en vooruit kijken

Het Collectief Midden Groningen heeft er nu drie jaar ANLb-beheer op zitten. Met de monitorgegevens die we in deze periode hebben verzameld, kunnen we al voorzichtig iets zeggen over de effectiviteit van onze maatregelen voor de akkervogels en weidevogels. Daarmee kijken we vooruit: de beheermaatregelen...

onze externe audit: positief resultaat!

Op 18 april j.l. is bij Collectief Midden Groningen een externe audit uitgevoerd. De auditoren hebben getoetst of onze organisatie voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het certificaat Collectief Agrarisch Natuurbeheer. Bij deze audit zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Het auditrapport wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het...

Wij zoeken een collega!

Het Collectief Midden Groningen zoekt, in verband met uitbreiding per direct een medewerker agrarisch natuurbeheer voor de uitvoering van de regeling Agrarisch natuurbeheer (ANLb) en bijkomende werkzaamheden voor 20 uur/week met kans op uitbreiding. Als medewerker  agrarisch natuurbeheer werk je aan projecten waarbinnen landbouw en ecologie...