Ontwerp Natuurbeheerplan  2018 provincie Groningen

Elk jaar stelt de provincie Groningen haar Natuurbeheerplan op. Hierin legt zij de beleidskaders vast waarbinnen onder andere het agrarisch natuurbeheer mogelijk is. Met de nieuwe aanpak, de indeling in zgn. ‘leefgebieden’ zijn de oude kerngebieden voor akker- en weidevogelbeheer nauwer begrensd. Doel is om het agrarisch natuurbeheer meer geclusterd te realiseren.

Het Ontwerp Natuurbeheerplan 2018 en bijbehorende kaart zijn hier te vinden.

Voor 2017 heeft CMG een aantal aanpassingen op de begrenzing weten te realiseren. Zie hiervoor de door CMG ingediende zienswijze, en de Nota-Reacties-en-Commentaar-Natuurbeheerplan-Groningen-2017 van de provincie.