Natuurinclusieve landbouw

Collectief Midden Groningen

Doorstart 2024

In het teeljaar van 2024 wordt er een doorstart gemaakt met het project: Verduurzaming van de pootaardappelteelt. De pootaardappelteelt is op dit moment de economische drager van de akkerbouw op de noordelijke kleischil. De afgelopen decennia is in Nederland vooral aangestuurd op efficiënte en goedkope voedselproductiemethoden, vaak ten koste van de bodemkwaliteit. Om op de Groninger klei ook in de toekomst rendabel en verantwoord pootaardappelen te kunnen blijven telen, is het noodzakelijk om de teelt milieuvriendelijker en duurzamer te maken.

Sinds 2018 is het pootgoedproject geïnitieerd met als doel de pootaardappelteelt op het Hogeland in Groningen te verduurzamen en te vergroenen. Waar normaliter maatregelen ter bevordering van biodiversiteit en verbetering van bodemkwaliteit afzonderlijk worden geïmplementeerd, identificeert dit project de mogelijkheden om doormiddel van een integrale systeemaanpak te streven naar vergroening en verduurzaming van bodembeheer. Hierbij worden maatregelen ingezet op het gebied van (bodem)biodiversiteit, beheer van organische stof, bouwplan, vruchtwisseling en agrarisch natuurbeheer. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld en worden veelbelovende maatregelen praktisch getoetst, gemonitord en geëvalueerd.
Voor het teeljaar 2024 worden twee proeven in het veld neergelegd: Stikstofproef en een Ritnaaldenproef.

Stikstofproef
Voor de stikstof proef is de volgende vraagstelling geformuleerd:
Hoe kan de hoeveelheid kunstmest in de pootaardappelteelt verminderd worden binnen de komende drie teeltseizoenen, met behoud van de opbrengst per hectare op het huidige niveau en tegelijkertijd de milieuprestaties verbeteren?
In dit experiment wordt onderzocht hoe aardappelplanten op een natuurlijke manier van stikstof kunnen worden voorzien. Hiervoor wordt een bacterie gebruikt die stikstof uit de bodemlucht kan binden en het gewas van extra stikstof kan voorzien.

Ritnaalden
Voor de ritnaalden proef is de volgende vraagstelling geformuleerd:
Hoe kunnen biologische externe gewasbeschermingsmiddelen geïdentificeerd worden die minstens even effectief zijn als chemische gewasbeschermingsmiddelen bij het beschermen van pootaardappelen tegen ritnaalden, terwijl de opbrengst per hectare op het huidige niveau wordt gehandhaafd en tegelijkertijd de milieuprestaties worden verbeterd?

In deze proef wordt onderzocht hoe natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden ingezet om de  pootaardappel te beschermen tegen ritnaalden. Hiervoor worden zowel biologische als chemische middelen gebruikt en een nulmeting zonder enige toevoeging van externe stoffen.

Het doel van deze proeven is om de kennis die hierbij wordt opgedaan te verspreiden. Dit zal worden gedaan aan de hand van informatieavonden en een veldexcursie.

Project Verduurzaming van de Pootaardappelteelt op de Groningse Klei

Met een aantal boeren uit Noord-Groningen zijn in 2018 en 2019 maatregelen in praktijk getest om de pootaardappelteelt op het Hogeland in Groningen te verduurzamen en te vergroenen. Het zijn voorbeelden van natuurinclusieve maatregelen. De maatregelen zijn gericht op de ontwikkeling richting duurzame en liefst chemie-vrije teelt, met inzet van sporenelementen, het opnemen van een ’sabbatical year’ met groenbemesters in het bouwplan en de inzet van compost. Er is onderzocht wat de effecten van de maatregelen zijn op agrobiodiversiteit, het verbeteren van de bodemkwaliteit en het sluiten van kringlopen.

De resultaten per veldtest worden in 3 aparte flyers uitgebreider toegelicht. Deze zijn hieronder te downloaden, evenals de verslagen van de veldbijeenkomsten. De relatief droge jaren (2018, 2019) kunnen van invloed zijn geweest op de uitkomst van de veldtesten.

Veldbijeenkomst: Verduurzaming van pootaardappelteelt in Groningen

Nieuwsbericht: Effecten van compost in de pootaardappelteelt

Nieuwsbericht: Minder chemie in de pootaardappelteelt

Veldexcursie: Verduurzaming pootaardappelteelt in het Hogeland

Dit project wordt mogelijk gemaakt door: “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

Flyer: Algemeen

Flyer: sabbatical year

Flyer: micronutrienten

Flyer: compost

Projecten

Deltaplan Waterbeheer

Kansrijk GLB

Welke kansen kan de nieuwe GLB uw bedrijf bieden?

Actueel

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

Natuurlijke processen gebruiken voor hoogwaardige voedselproductie in een gezond verdienmodel voor de boer.

Verduurzaming van de pootaardappelteelt

 

Natuurinclusieve landbouw

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil

Met een coöperatie toewerken naar kringlooplandbouw.

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil