Kruidenrijke weilanden op de Groninger klei

Collectief Midden Groningen

Kruidenrijke weilanden op de Groninger klei
Wat leerden we hierover in 2020?

In 2018 is het project ‘Kruidenrijke Weilanden op de Groninger klei’ door het CMG gestart. We hebben geëxperimenteerd met verschillende kruiden- en grasmengsels; we hebben geëxperimenteerd met ploegen en fresen en dan inzaaien; met alleen fresen en inzaaien. En we hebben geëxperimenteerd met doorzaaien (in blijvend grasland) met de bestaande methode en met een nieuw ontwikkelde doorzaaimachine. In 2019 en 2020 zijn de ontwikkelingen in de weilanden door het CMG onderzocht en in interne verslagen vastgelegd.
We hebben zowel in 2018 als in 2019 kruiden en kruiden-grasmengsels gezaaid. In beide jaren hebben we bepaald niet onder ideale omstandigheden kunnen zaaien. Normaal gesproken is het zaaien van kruidenrijke weilanden het meest succesvol als dat in het vroege najaar gebeurt; beide inzaai-jaren kenden een lange droogte in de zomer en zeer natte winters. Daardoor kiemden de kruiden soms laat, soms niet; veel jonge kiemplanten zijn afgelopen winter verzopen. In echt natte delen konden ze ook in de modder getrapt worden door ganzen.

Toch leverde het onderzoek van 2020 weer een aantal bruikbare gegevens. In het verslag zijn de belangrijkste conclusies, met daaruit volgende aanbevelingen, te vinden onder ‘Conclusies over 2020’. Enkele daarvan noemen we hier:

–Bij doorzaaien en zaaien na alleen fresen kwamen veel pionierplanten snel en massaal op (vogelmuur, herderstas, paarse dovenetel); tot onze verbazing leverde dit soms catastrofaal ogende verschijnsel geen probleem op voor een zich later ontwikkelende kruidenrijke weiland. De pioniers sterven af en lijken de kale bodem geschikt te maken voor de opkomst van de gewenste kruiden.
-Tot nu toe lijken de ingezaaide weilanden veel meer succesvol dan de doorgezaaide weilanden. Een doorgezaaid weiland heeft natuurlijk als voordeel, dat de bodemstructuur intact blijft; dat zal het gehalte aan rode regenwormen vast ten goede komen (belangrijk voor veel weidevogels). We willen beide systemen graag nog enkele jaren volgen.
-In het verslag noemen we ook een aantal kruiden die het op onze gronden overal goed doen, kruiden die een wisselend beeld geven en kruiden die nergens zijn aangeslagen. Uit andere praktijkonderzoeken komt naar voren dat de kruiden die hier goed of redelijk zijn aangeslagen óf een aantal gezondheidsbevorderende eigenschappen hebben voor vee (bijvoorbeeld smalle weegbree, pimpernel, cichorei, duizendblad) en/of een goede voederwaarde hebben (bijvoorbeeld rode klaver, witte klaver).

Herbert Koekkoek

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door: “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

Projecten

Deltaplan Waterbeheer

Kansrijk GLB

Welke kansen kan de nieuwe GLB uw bedrijf bieden?

Actueel

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

Natuurlijke processen gebruiken voor hoogwaardige voedselproductie in een gezond verdienmodel voor de boer.

Verduurzaming van de pootaardappelteelt

 

Natuurinclusieve landbouw

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil

Met een coöperatie toewerken naar kringlooplandbouw.

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil