Project Kringloopcoöperatie Groninger kleischil

Collectief Midden Groningen

Samen met agrarische ondernemers in het Groningse deel van de noordelijke kleischil zijn we het project ‘Kringloopcoöperatie Groninger kleischil’ gestart. Met dit project onderzoeken we of we met een coöperatie kunnen toewerken naar kringlooplandbouw. Doel is de agrarische bedrijven klaar te maken voor de toekomst.

Boerendenktank, businessplan en werkplan

In 2021 zijn we begonnen met de voorbereidingen van het driejarige project, dat een pilot is van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Er zijn individuele gesprekken gevoerd met 10 agrariërs uit de regio. Zij vormen een boerendenktank binnen het project. Hun eerste taak is te onderzoeken welke wensen er leven onder de agrarische ondernemers. In maart 2022 is er een bijeenkomst georganiseerd voor de denktank. Die sessie heeft veel input van de deelnemers opgeleverd. Met alle informatie wordt een businessplan en een werkplan voor de kringloopcoöperatie Groninger kleischil gemaakt. Pas als de inhoudelijke plannen gereed zijn, kunnen we de coöperatie ook daadwerkelijk oprichten.

Samenwerking

Het project begint met onderzoeken of er met een coöperatie als samenwerkingsvorm een stap kan worden gezegd richting kringlooplandbouw. Juist door op verschillende onderdelen binnen de bedrijfsvoering samen te werken met andere agrarische bedrijven, overheden of de productie- en consumptieketen, kan er beter aan bepaalde opgaven worden gewerkt die op individueel niveau vaak lastig aan te pakken zijn. Maar ook praktische samenwerkingen tussen akkerbouwers en melkveehouders zullen aan de orde komen, zoals het uitwisselen van mest en stro. Een ander doel is om met het project bij te dragen aan het meer sluiten van de regionale kringloop in Noord-Nederland. De coöperatie wil faciliteren in het uitwisselen van organische (rest)stromen, informeren over het toepassen van nieuwe teelten en kennis inbrengen over relevante wet- en regelgeving. Hiermee wil het project Kringloopcoöperatie Groninger kleischil een bijdrage leveren aan het toekomstbestendig maken van de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven.

 

Financiering en uitvoering

Het project Kringloopcoöperatie Groninger kleischil wordt gefinancierd door het Plattelands Ontwikkelingsprogramma, GLB-pilots kringlooplandbouw en uitgevoerd door Collectief Midden Groningen in nauwe samenwerking met Aequator Groen & Ruimte. Het project maakt tevens onderdeel uit van het uitvoeringsplan natuurinclusieve landbouw in de noordelijke kleischil binnen de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw.

Downloads

Bekijk hier de publieksversie van de GLB-pilot Kringloopcoöperatie Groninger kleischil
(pdf, rechter muisknoop -> opslaan).

 

Links

Lees meer over het project op Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw
Bekijk hier het project op Netwerk Platteland

Vragen?

Hebt u vragen over het project Kringloopcoöperatie Groninger kleischil?
Neem dan contact op met Janny Kooistra, projectmedewerker bij Collectief Midden Groningen.
E-mail: [email protected]

Projecten

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Vergroening ter bevordering van de biodiversiteit in het agrarisch gebied.

Akkerbelt

Hoe?zo!

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

Natuurlijke processen gebruiken voor hoogwaardige voedselproductie in een gezond verdienmodel voor de boer.

Verduurzaming van de pootaardappelteelt

De noordelijke kleischil

Kruidenrijke weide

Natuurinclusieve landbouw

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil

Met een coöperatie toewerken naar kringlooplandbouw.

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil