Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Collectief Midden Groningen

De pilot Akkerbelt

De pilot speelt zich af in negen gebieden (van Noordoost tot Zuidwest-Nederland) die tezamen een dwarsdoorsnede vormen van de Nederlandse akkerbouw. Ieder gebied geeft zelf regionale kleur en geur aan de pilot, maar steeds met deze accenten:

•sterkere sturing op inhoud, situering en betaling van vergroeningsmaatregelen

•betere integratie van vergroening en agrarisch natuurbeheer

•regionaal maatwerk ten gunste van de vijf EU-vergroeningsthema’s: biodiversiteit, landschap, bodem, water en klimaat, én betere inpasbaarheid in de bedrijfsvoering

Dit zijn de deelnemende gebieden Akkerbelt: Oost-Groningen, Midden Groningen, Drenthe, Noord-Friesland, Flevoland, de kop van Noord-Holland, de Haarlemmereer, de Hoeksche Waard en Zeeland. Oost-Groningen, Flevoland en Zeeland zijn de 3 leidende gebieden.

De focus van CMG ligt vooral op verbetering van de bodem- en waterkwaliteit (aandacht voor bodemvruchtbaarheid, het organisch stof (OS)- gehalte, structuurverbetering en meer bodemleven door vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen). Het aanleggen van akkerranden rondom elk perceel zal tot vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen leiden doordat er vanuit deze randen natuurlijke bestrijders het gewas intrekken. De akkerranden dragen tevens bij aan verbetering van de waterkwaliteit want er vindt geen verwaaiing of afvloeiing plaats. Verhoging van het OS-gehalte van de bodem en verbetering van de structuur van de bodem zal door het inzaaien van diep wortelende groenbemesters plaats vinden, dit zal ook bijdragen aan het vasthouden van regenwater waardoor gewassen beter bestand zijn tegen extreme weersveranderingen. Het collectief wil met de pilot bouwstenen leveren voor het nieuwe GLB, onder meer waar het gaat om de mogelijke rollen van collectieven en het samenstellen van een regionaal maatregelenmenu. De nieuwe rol ligt op het vlak van actief gebiedspartijen betrekken bij de veranderende insteek, agrariërs enthousiasmeren voor de meest passende vergroeningsmaatregelen. CMG zal in gesprek gaan met boeren in beide gebieden om te bespreken welke maatregelen, waar uitgerold kunnen worden. De veldmaatregelen zullen naar verwachting in de uitvoering en het uiteindelijke resultaat gaan verschillen. De verschillen zullen bijdragen aan het samenstellen van een optimaal regionaal toegesneden maatregelmenu.
De pilot loopt twee jaar: van februari 2019 tot en met maart 2021.
Lees meer op de website: GLB-pilot Akkerbelt

Bekijk hierboven de videocompilatie van Akkerbelt in het CMG gebied.

De  GLB-pilot is inmiddels afgerond. Zie hieronder de rapportage en de folder van de eindresultaten.

Zelf de biodiversiteit meten op je bedrijf? Doe mee!
Uit de studie van Kleijn et al. (2018) bleek dat er in Nederland vrijwel geen informatie is over trends van insecten in het agrarisch gebied. Om een goed meetnet op te zetten in Nederland in agrarisch gebied heeft LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting in 2019 een project opgezet om aan de slag te gaan met dag- en nachtvlinders.

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert in zijn platteland

GLB-pilot Akkerbelt

De pilot speelt zich af in negen gebieden (van Noordoost tot Zuidwest-Nederland) die tezamen een dwarsdoorsnede vormen van de Nederlandse akkerbouw.

Ieder gebied geeft zelf regionale kleur en geur aan de pilot en maakt daarom voor haar eigen regio een regionaal plan van aanpak. In een gebiedsproces per regio wordt optimaal samengewerkt tussen gebiedspartijen en gewerkt aan breed draagvlak onder akkerbouwers met als oog groen resultaat.

Download het document en lees meer:

(rechter muisknop => opslaan als…)

Een speciaal woord van dank voor Gerben Stellingwerf
Afgelopen maandag hadden we onze allerlaatste Akkerbelt-activiteit. Een mooie gelegenheid om Gerben in het zonnetje te zetten. Zonder Gerben zou de pilot niet van de grond gekomen zijn. Samen waren Gerben en ondergetekende een goed team. Naast zijn inspanningen voor Akkerbelt had Gerben ook persoonlijke kwaliteiten waar we ons voordeel mee hebben gedaan. Hij was betrokken, nieuwsgierig en aandachtig. En we hadden plezier. Mijn man kon altijd horen wanneer ik aan het overleggen was met Gerben. Dan was de toon ontspannen en werd er gelachen. Zijn andere kwaliteiten liggen op het vlak van doorzetten, visie en ondernemingslust. Zo kon het gebeuren dat Gerben zelf op een perceel strokenteelt ging uitproberen. Komend jaar zal dat er ook weer liggen en ga ik weer op pad om het te monitoren.

Gewoon omdat het leuk is om samen te werken en nieuwe dingen uit te proberen.

Monique Spierings