Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Collectief Midden Groningen

GLB en vergroening

Het Collectief Midden Groningen staat dicht bij de agrariërs in haar werkgebied en beschikt over een groot netwerk van doeners en denkers. Dat maakt het Collectief tot een goede partner in de regionale ontwikkeling van gebiedsplannen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De vergroening van de landbouw, waar het GLB voor staat, is onderdeel van de visie van het Collectief Midden Groningen: vergroening bevordert de biodiversiteit in het agrarisch gebied en daarmee de overlevingskansen van de weide- en akkervogels. Verruiging, bodemleven en insecten verbeteren de habitat van de boerenlandvogels. Daarom neemt het Collectief Midden Groningen deel aan een tweetal GLB-projecten:

GLB Hoe? Zo!

GLB-pilot Hoe?Zo!

Om te onderzoeken hoe de agrarische sector het beste kan verduurzamen, voeren de vereniging Noardlike Fryske Wâlden en de agrarische collectieven Groningen West en Midden Groningen de pilot met de naam ‘Hoe? Zo!’ uit. Deze pilot richt zich vooral op hoe een nieuw doelgericht en efficiënt systeem voor het nieuwe GLB er uit kan zien.

Lees meer over Hoe?Zo!:

GLB Hoe? Zo!

GLB-pilot Akkerbelt

De pilot speelt zich af in negen gebieden (van Noordoost tot Zuidwest-Nederland) die tezamen een dwarsdoorsnede vormen van de Nederlandse akkerbouw.

Ieder gebied geeft zelf regionale kleur en geur aan de pilot en maakt daarom voor haar eigen regio een regionaal plan van aanpak. In een gebiedsproces per regio wordt optimaal samengewerkt tussen gebiedspartijen en gewerkt aan breed draagvlak onder akkerbouwers met als oog groen resultaat.

Lees meer over Akkerbelt:

Projecten

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Vergroening ter bevordering van de biodiversiteit in het agrarisch gebied.

Akkerbelt

Hoe?zo!

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

Natuurlijke processen gebruiken voor hoogwaardige voedselproductie in een gezond verdienmodel voor de boer.

Verduurzaming van de pootaardappelteelt

De noordelijke kleischil

Kruidenrijke weide

Natuurinclusieve landbouw

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil

Met een coöperatie toewerken naar kringlooplandbouw.

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil