Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Collectief Midden Groningen

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken Collectief Midden Groningen, LTO Noord het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt samen met waterschap Hunze en Aa’s en waterschap Noorderzijlvest aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. De projecten die onlangs zijn gestart, zijn voornamelijk gericht op het tegengaan van uitspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater in het agrarisch gebied. Het voornaamste doel: dat het oppervlaktewater zal gaan voldoen/blijft voldoen aan de in Europees verband afgesproken minimale kwaliteitseisen volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW).

In 2018 is begonnen met het aanleggen van kruidenrijke randen tussen akkers en watervoerende sloten. Agrariërs in het werkgebied van Collectief Midden Groningen die zich hiervoor hadden ingetekend, ontvangen een beheervergoeding voor het inzaaien van een kruidenmengsel in een 3 meter brede bufferstroken langs sloten. In 2019 is op deze manier in het werkgebied van Collectief Midden Groningen in totaal 80 km aan 3-meter bufferstroken aangelegd. Deze spuitvrije zones verbeteren de waterkwaliteit en de biodiversiteit (bijen en andere insecten) en zijn bovendien een lust voor het oog van de agrariërs en voorbijgangers.

Schoon erf, schoon water

Het project ‘Schoon erf, schoon water’ is opgezet door waterschap Noorderzijlvest en bestaat uit twee onderdelen: a) melkvee en b) akkerbouw en loonbedrijven. Collectief Midden Groningen heeft dit project overgedragen aan de onderliggende ANV’s in het werkgebied van Noorderzijlvest. Hier meer informatie over hoe je als akkerbouwer of als veehouder kan deelnemen aan het project ‘Schoon erf, schoon water’.

(rechter muisknop => opslaan als…)

Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen

Het project ‘Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen’ is recent gestart in het werkgebied van waterschap Hunze en Aa’s. Collectief Midden Groningen heeft een relatief klein oppervlakte gemeen met Hunze en Aa’s. In dit project wordt samengewerkt met ANOG, die in zijn geheel in het werkgebied van Hunze en Aa’s ligt, en met AND (Drenthe).

Weide & Water

Het project Weide & Water is gericht op de weidegronden in het werkgebied van Noorderzijlvest. Collectief Midden Groningen, Collectief Groningen West en het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt vormen studiegroepen van veehouders die samen met het waterschap willen zoeken naar maatregelen in de weidegronden, waar zowel het waterschap profijt van heeft als de veehouders. Maatregelen die het waterbeheer en de waterkwaliteit bevorderen én die een kwalitatief en kwantitatief betere voederopbrengst opleveren.

Projecten

Deltaplan Waterbeheer

Kansrijk GLB

Welke kansen kan de nieuwe GLB uw bedrijf bieden?

Actueel

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

Natuurlijke processen gebruiken voor hoogwaardige voedselproductie in een gezond verdienmodel voor de boer.

Verduurzaming van de pootaardappelteelt

 

Natuurinclusieve landbouw

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil

Met een coöperatie toewerken naar kringlooplandbouw.

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil