Ontwerp Natuurbeheerplan 2018 provincie Groningen

Collectief Midden Groningen

Ontwerp Natuurbeheerplan provincie Groningen

Elk jaar stelt de provincie Groningen haar Natuurbeheerplan op. Hierin legt zij de beleidskaders vast waarbinnen onder andere het agrarisch natuurbeheer mogelijk is. Met de nieuwe aanpak, de indeling in zgn. ‘leefgebieden’ zijn de oude kerngebieden voor akker- en weidevogelbeheer nauwer begrensd. Doel is om het agrarisch natuurbeheer meer geclusterd te realiseren.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Open grasland

Open grasland

Samen creeren we een optimaal leefgebied voor weidevogels.

Open akker

Open akker

Lees hier alles over de maatregelen die ten behoeve van de akkervogels worden getroffen.

Water

Waterbeheer binnen het ANlb