Nieuwe GLB

Implementatie ANLb

Agrarisch Natuurbeheer

Vanaf 1 januari 2023 start het nieuwe GLB en daarbij ook de nieuwe ANLb (Agrarisch Natuur- en Landbouwbeheer) periode. Dit betekent dat er wat veranderingen gaan plaats vinden. Op deze pagina vindt u de meeste gestelde vragen plus antwoorden en interessante links.

Vragen per onderwerp:

Vragen over de basispremie

GLMC 4: Bufferstroken langs waterlopen

GLMC 6: Bodem minimaal bedekken

GLMC 7: Gewassen op bouwland roteren

GLMC 8: 4% van uw landbouw niet productief laten (Niet Productief Areaal)

Vragen over eco-activiteiten

Vragen over ANLb en beheervergoeding

Vragen over het invullen van de simulatietool

Vragen over GLB en ANLb

Vragen over de basispremie en GLMC’s

Wat moet je doen om de basispremie te ontvangen?

Daarvoor moet je voldoen aan de ‘Goede Landbouw- en Milieu Condities (GLMC’s).

Hoeveel kan ik maximaal ontvangen per ha?

In 2023:

basispremie € 220 (plus € 54 voor de eerste 40 ha)

eco-regeling maximaal € 200 (goud) x aantal ha

ANLb (perceelsniveau)

Pachtgrond kan beschouwd worden als eigen grond.

GMLC 4 bufferstroken langs waterlopen

Voor bufferstroken zijn verschillende mogelijkheden.

Je kunt van een verplichte bufferstrook prima een beheerde akkerrand maken, dus je kunt zowel eco-activiteit ‘bufferstrook met kruiden langs bouwland’ als eco-activiteit ‘groene braak’ kiezen. De eerste scoort hoger qua punten, de tweede qua waarde.

Bufferstrook met kruiden langs bouwland of blijvende teelt.

U heeft minimaal van 1 april tot 1 oktober een bufferstrook met kruiden die (voor een deel) samenvalt met een verplichte bufferstrook. De bufferstrook is minimaal 3 en maximaal 12 meter breed. En minimaal 25% bedekt en gelijkmatig verdeeld met kruiden en vlinderbloemige gewassen. U bemest de bufferstrook niet en gebruikt geen chemische gewasbeschermingsmiddelen. En u beweidt of oogst de bufferstrook niet. (gewascode 3803 of 3804)

 Bufferstrook met kruiden langs grasland

U heeft minimaal van 1 april tot 1 oktober een bufferstrook met kruiden die (voor een deel) samenvalt met een verplichte bufferstrook. De bufferstrook is minimaal 3 en maximaal 12 meter breed. En minimaal 25% bedekt en gelijkmatig verdeeld met kruiden en vlinderbloemige gewassen. Beweiden of oogsten zijn niet toegestaan.

(Rand, grenzend aan blijvend grasland of een blijvende teelt, hoofdzakelijk bestaand uit een ander gewas dan gras, gewascode 344)

Hoe kan ik verplichte bufferstroken van 1m breed zo effectief mogelijk inzetten voor 4%NPA en eventueel eco-regelingen?

Verplichte bufferstroken in het kader van GLCM4 die óók worden opgevoerd als niet-productief areaal in het kader van GLMC8 kunnen gecombineerd worden met ANLb-randen, maar dan mogen alleen nog de éxtra gemaakte kosten als gevolg van de zwaardere eisen vanuit het ANLb vergoed worden.

Hoe weet je of een slootgang ecologisch kwetsbaar is?

Het waterschap moet kunnen aangeven of er sprake is van ecologisch kwetsbaar water.

De verplichte bufferstroken gelden niet alleen voor ecologisch kwetsbaar water. Zie notitie ‘Verplichte bufferstroken’.

Wat is de definitie van een droge sloot?

Een droge sloot bevat in de periode van 1 april tot 1 oktober water.

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/nationaal/nationaal-water-programma-2022-2027/

Zoeken op: stroomgebiedbeheerplannen-rijn-maas-schelde-en-eems-2022-2027_1.pdf

We hebben een natuurvriendelijke oever aangelegd. Wordt dat dan meteen aangemerkt als ecologisch kwetsbaar?

Nee, het is een landschapselement. En zie onderstaande tabel, dit landschapselement krijgt weegfactor 2. Zie tabel

GLMC 6 : Bodem minimaal bedekken

Winterbedekking

Wat is de definitie van zware en lichte klei en waar ( bij RVO) kan ik zien in welk gebied ik zit?

Daar kun je de grondsoortenkaart voor gebruiken.

GLMC 7: Gewassen op bouwland roteren.

Wat is m.b.t gewasrotatie mogelijk voor de teelt van maïs?

Als er na de teelt van maïs een vanggewas staat, mag je het volgende jaar weer maïs telen. Het gaat om een volgteelt na de hoofdteelt binnen hetzelfde kalenderjaar tot de inzaai van het hoofdgewas van het volgende jaar, en die volgteelt moet bestaan uit een andere gewassoort dan de hoofdteelt.

Meerjarige gewassen als Luzerne zijn vrijgesteld van rotatie.

Tarwe als rustgewas is ook vrijgesteld van rotatie.

Bonen die opkomen in het najaar, is een hoofdgewas

Is alleen het Oldambt  vrijgesteld (onder voorwaarden ) voor deze gewasrotatie of ook het Hogeland? Waar op de site van RVO kan ik op postcode zoeken in welk gebied ik zit?

Zie grondsoortenkaart uitvoeringsbesluit meststoffenwet op de website van RVO.

Eerder werd gesproken dat bij continue teelt van rustgewassen ( grassen en granen) gewasrotatie niet verplicht zou zijn. Is dat nog steeds zo?

Dat klopt bij rustgewassen is geen rotatie nodig.

Verder wordt er gesteld dat als je niet onder de vrijstelling valt, je jaarlijks op 1/3 van je areaal gewasrotatie moet doen;  maar van welk areaal dan? Totale bedrijfsoppervlakte?

Voor rotatie is het verplicht om ieder jaar te wisselen van gewastype op een perceel. Een vanggewas dat in de winter blijft staan telt mee als een ander gewas, (perceelsniveau).

Daarnaast moet je op 1/3 van je areaal aan gewasrotatie doen (totale bedrijfsoppervlakte).

 Vrijstellingen:

Bij  de teelt van rustgewassen (zoals graan, tijdelijk gras)

Als 75% van het bouwland bestaat uit gras, vlinderbloemigen, of braak ligt

Als 75% van de subsidiabele oppervlakte bestaat uit grasland

Bij gecertificeerde biologische teelt (SKAL)

Op zand en löss minimaal eens per vier jaar een rustgewas als hoofdteelt.

GLMC 8: 4%  van uw bouwland niet productief laten ( Niet Productief Areaal)

Klopt het dat er  verschillende weegfactoren worden gebruikt voor landschapselementen om het areaal niet-productief  4% te bepalen?

Een gewone sloot heeft weegfactor 2 en ook heggen en houtwallen hebben factor 2. Dan telt 1 ha voor 2 ha. Zie tabel.

  • de weegfactor voor een ‘strook langs bosrand’ (338) is aangepast naar 1,5, in afwijking van de Uitvoeringsregeling GLB 2023, omdat het gelijkgesteld wordt aan ‘groene braak, inzaai’;
  • de weegfactor voor ‘sloten’ is aangepast naar 2, in afwijking van de Uitvoeringsregeling GLB 2023, omdat ze het onderscheid met ‘sloot grenzend aan beheerde akkerrand’ blijkbaar niet ‘ingericht’ krijgen; d.w.z. dat voor alle sloten nu gewascode 343 geldt, ongeacht of de sloot langs een beheerde akkerrand ligt of niet (code 2639 voor ‘water, overig’ kan niet meer gebruikt worden in het kader van de kolom niet-productief/GLMC8);

Sloten tellen mee in de 4% niet-productief. Wat is de begrenzing?

Sloten tot maximaal 4 meter breed mogen meegenomen worden in de 4% niet-productief. Tussen de beide insteken van de sloot geldt als landschapselement en het schouwpad/bufferstrook kan ook meetellen voor 4% niet productief.

Poelen tellen mee, weegfactor 1,5. Het perceel dient dan gesplitst te worden.

Minimaal 4% van je areaal moet niet-productief zijn. Hoe zit dat als je alleen grasland hebt, dus geen maïs en geen landschapselementen?

In dat geval val je onder de uitzonderingen.

Vragen over eco-activiteiten

Geldt verlengde weidegang ook voor het weiden van kalveren?

In de ecoregeling is alleen sprake van melkkoeien.

Door koeien te laten weiden zorgt u voor minder ammoniakemissie. Ook verbetert u de kwaliteit van het landschap. U houdt een weidekalender bij. Daar zet u van te voren in hoeveel uren u uw koeien gaat weiden. Kan uw melkvee vrij uitlopen? Dan is op de opgeschreven weide-uren maximaal 25% van uw melkvee in de stal.

Deze activiteit geldt voor al uw grasland.

Wat gebeurt er met je mestplaatsingsruimte als je grasland voor natuur invult in de tool?

Dat kun je niet zien in de simulatietool.

Kan je een perceel waar je nooit kunstmest strooit invullen als biologisch?

Nee.

Op een perceel hoef ik geen stikstof te strooien. Kan ik de bespaarde stikstofgift op een ander perceel strooien?

Ja, dat kan op bedrijfsniveau.

Vragen over ANLb en beheervergoeding

Ik wil kruiden zaaien op een rand. Wat voor vergoeding kan ik dan in het ANLB krijgen?

Als het hier gaat om een verplichte rand dan krijg je wel ANLb beheervergoeding maar geen compensatie voor gederfde inkomen.

Voor de derogatie moet 80% van het land groen zijn. Hoe zit dan met plasdras?

Zorg in ieder geval dat je aan de veilige kant zit, dus bv op minimaal 85%. Een plasdras moet minimaal 180 dagen onder water staan. De oppervlakte van de plasdras telt als grasland voor de derogatie. Laat de plasdras na de 180 dagen snel leeglopen.

 Is er in het budget voor ANLb in 2023 wel ruimte voor nieuwe boeren?

Het totale budget is iets verhoogd, maar dat zit vooral in de categorie Klimaat en Water. Er is wel budget voor een beperkt aantal nieuwe boeren.

Maakt het voor ANLb uit of je met de ecoregelingen op goud, zilver of brons zit?

Nee, om met het ANLb mee te kunnen doen moet je minimaal aan de conditionaliteiten voldoen en binnen de aangewezen gebieden liggen.

 

Opmerking: het ANLb wordt in principe voor 6 jaar gecontracteerd.

Vragen over het invullen van de simulatietool.

De gewassen moeten op perceelsniveau worden ingevuld (niet op bedrijfsniveau). Je kan het beste eerst invullen hoe de situatie nu is en daarna experimenteren met ecoregelingen voor goud, zilver of brons en experimenteren met uitbetalen wel/niet ANLB. Zit je voor de premie in goud, dan hoef je niet meer eco-activiteiten op te voeren en kun je dus meer op uitbetalen via ANLB zetten.

Hoe moet je grasklaver invullen in de simulatietool?

Grasklaver is een hoofdteelt en heeft verschillende gewascodes bv 799 Rode klaver of 3524 Witte klaver Met het zaaien van grasklaver hoeft u minder of geen kunstmest te gebruiken. Vanaf 1 april tot 1 juli staat op het perceel minimaal 25% gras en minimaal 25% klaver. Uw perceel is zichtbaar bedekt en u verdeelt het gras en klaver gelijkmatig over het perceel.

Hoe weet je welke maatregelen je kan combineren?

Er is een schema met stapelbare maatregelen (site RVO). Als je een maatregel invult in de tool, dan is ook te zien wat je kan stapelen.

Kan RVO zien wat ik in de simulatietool invul?

Het invullen van de tool is fictief, je kan het invullen om te kijken hoe combinaties van maatregelen op je bedrijf invloed hebben op de vergoedingen. Je kan wat je hebt ingevuld opslaan voor jezelf. RVO heeft daar geen inzicht in.

Hoe kan je een plasdras (en andere ANLb-pakketten) het handigste invullen in de simulatietool?

Plas dras is geen eco-activiteit en kun je derhalve niet bij de simulatietool invullen. De plas dras ligt op grasland en grasland kun je combineren met langjarig grasland, grasland met kruiden, verlengde weidegang. De ANLB vergoeding komt er bovenop.

Plas-dras zijn kleine wetlands, minimaal 0,1 ha, vanaf 15 februari tenminste 2 maanden geïnundeerd, 5 cm boven maaiveld.

Waar vallen de kwelder onder?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden kun je kijken naar de gecombineerde opgave van 2022. Zijn de hectares opgegeven als landbouwgrond dan kun je ze nu bijv. opgeven voor Groene braak.  Heb je er SNL subsidie voor gekregen dan maakt de grond deel uit van het natuurbheerplan en kun je het niet meenemen in de gecombineerde opgave.

Dijken tellen mee als landbouwgrond mits er begrazing of een teelt is (bijvoorbeeld kruidenrijk of groene braak)

Hoe ziet een GLB kruiden mengsel eruit?

Agrarisch natuurmengsel

gewascode 1926

25% van het perceel is bedekt met kruiden en vlinderbloemigen

Groene Braak

Groene braak, spontane opkomst 6794
Met groene braak zorgt u voor meer biodiversiteit en minder milieubelasting. U heeft groene braak op bouwland. De braakperiode is minimaal 6 maanden, in deze periode vindt geen productie op het perceel plaats. Uw perceel is zichtbaar bedekt van 31 mei tot en met 30 augustus. Door
bv. een kruidenmengsel in te zaaien of spontane opkomst. U kunt deze eco-activiteit ook doen
op een akkerrand. De akkerrand is minimaal 3 meter breed. U mag geen chemische onkruid – bestrijding, bemesting en gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. U mag niet beweiden en niet oogsten.

Wat moet je met een onverhard wagen pad welke bestaat uit gras?

Dat kun je opvoeren voor groene braak. Mits het  zichtbaar bedekt is en er geen chemische onkruidbestrijding, bemesting en gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden.

 Groenbedekking

Verplichtingen van een groenbemester, is dat nog steeds 8 weken?
Met het bedekt houden van uw percelen verhoogt u het organisch stofgehalte en verbetert de bodemkwaliteit. U houdt uw perceel van 1 januari tot 1 maart zichtbaar bedekt. Dit doet u met het vanggewas of groenbemester dat u laat staan van 2022. U werkt het vanggewas onder met machines voor de hoofdteelt. U mag het vanggewas voor het onderwerken niet doodspuiten of branden.

Waar zijn de definities van de gewassen te vinden?Klik hier

 

Vragen over GLB en ANLb:

Een rand van 1m breed:

Een rand met groene braak telt bij de eco-regelingen pas mee als deze 3m breed is. Je kan een rand van 1 meter breed samen met de sloot inzetten voor 4% NPA. Een bufferstrook zwart is niet logisch, grond zou dan snel afspoelen in plaats daarvan kun je wel een onbeheerde bufferstrook hebben en die kan meetellen voor NPA.

Wat is/zijn de minimale breedtes van randen als ik deze wil inzetten voor de eco-regeling?

Groene braak  – kan meetellen voor NPA, kan niet gestapeld worden met ANLB. U heeft groene braak op bouwland. Uw perceel is zichtbaar bedekt van 31 mei tot en met 31 augustus. Door bijvoorbeeld een kruidenmengsel in te zaaien of spontane opkomst. U kunt deze eco-activiteit ook doen op een akkerrand. De akkerrand is minimaal 3 meter breed.

Akkerrand = bufferstrook langs bouwland – kan meetellen voor NPA. U heeft minimaal van 1 april tot 1 oktober een bufferstrook met kruiden die (voor een deel) samenvalt met een verplichte bufferstrook. De bufferstrook is minimaal 3 en maximaal 12 meter breed. En minimaal 25% bedekt en gelijkmatig verdeeld met kruiden en vlinderbloemige gewassen.

Bufferstrook   – kan meetellen voor NPA. U heeft minimaal van 1 april tot 1 oktober een bufferstrook met kruiden die (voor een deel) samenvalt met een verplichte bufferstrook. De bufferstrook is minimaal 3 en maximaal 12 meter breed. En minimaal 25% bedekt en gelijkmatig verdeeld met kruiden en vlinderbloemige gewassen. Beweiden of oogsten zijn niet toegestaan.

 

Hoe weet ik of/ en wanneer ik randen( lees: groene braak, akkerranden, bufferstroken) beheerd of onbeheerd mag inzetten voor zowel eco-regeling als 4% NPA?

Kijk op de website van RVO

Als iets meetelt voor NPA dan krijg je daar geen geld voor want dat is een conditionaliteit, een verplichte subsidievoorwaarde.

 Mest:

Welke mest-plaatsingsruimte vervalt per 2023? ( volgens mij verplichte bufferstroken zowiezo)  Maar (buffer)stroken die extra ingezet worden bv voor eco-regelingen, vervalt deze mest ruimte ook? En ANLB grond??

Akkerranden tellen mee in de mestplaatsingsruimte (ook de fosfaatgebruiksnorm).
De verplichte bufferstroken vanuit het 7e Actieprogramma/GLMC4 tellen NIET mee in de mestplaatsingsruimte.

 ANLB:

Wat is per 2023 de netto beheer vergoeding voor ANLB?

Dat hangt van het pakket af.

Hoe word ANLB vergoed wat ligt op een verplichte bufferstrook? Hoe zit het met de ANLb-vergoeding als je het ANLb-pakket ‘botanische weiderand’ af wilt sluiten voor een verplichte bufferstrook in het kader van GLMC4?
In het geval van overlap tussen dit ANLb-pakket en GLMC4 kun je nog steeds een vergoeding voor inkomstenderving krijgen, want een bufferstrook in het kader van GLMC4 hoeft niet perse niet-productief te zijn. Dus als je die strook niet-productief beheert via het ANLb doe je iets extra’s en de inkomstenderving die daaruit voortvloeit kun je vergoed krijgen. Maar die inkomstenderving is dan wel lager dan gebruikelijk vanwege de eis van niet bemesten/geen gewasbeschermingsmiddelen. Voor de hoogte van de vergoeding wordt dan de opbrengst van een biologisch bouwplan als referentie gehanteerd, vanwege het verbod op bemesting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

 

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

ANLb is een Europees programma ter bescherming van zeldzame diersoorten. Collectief Midden Groningen werkt samen met de provincie om dit uit te voeren.  Natuur- en landschapsbeheer bestaat in hoofdlijnen uit drie onderdelen:

Open grasland

Samen creeren we een optimaal leefgebied voor weidevogels.

Open akker

Open akker

Lees hier alles over de maatregelen die ten behoeve van de akkervogels worden getroffen.

Water

Waterbeheer binnen het ANlB

Ontwerp Natuurbeheerplan 2018 provincie Groningen

Elk jaar stelt de provincie Groningen haar Natuurbeheerplan op. Hierin legt zij de beleidskaders vast waarbinnen onder andere het agrarisch natuurbeheer mogelijk is. Met de nieuwe aanpak, de indeling in zgn. ‘leefgebieden’ zijn de oude kerngebieden voor akker- en weidevogelbeheer nauwer begrensd. Doel is om het agrarisch natuurbeheer meer geclusterd te realiseren.

Het Ontwerp Natuurbeheerplan 2018 en bijbehorende kaart zijn hier te vinden.

Voor 2017 heeft CMG een aantal aanpassingen op de begrenzing weten te realiseren. Zie hiervoor de door CMG ingediende zienswijze, en de Nota-Reacties-en-Commentaar-Natuurbeheerplan-Groningen-2017 van de provincie.

Gebiedsplan

Met het indienen van de gebiedsaanvraag bij de provincie Groningen hoort ook een onderbouwing van het beoogde te contracteren beheer. Waarom doen we wat we doen? In samenspraak met ecoloog Bauke Koole is er daarom een beknopt gebiedsplan opgesteld voor 2016. Deze vindt u hieronder.

GebiedsOfferteCollectiefMiddenGroningen_versie 09_september_2015_versie1

Beheerpakketten

Binnen het stelsel van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer zijn er landelijk tal van pakketten ontwikkeld. Pakketten voor alle leefgebieden: open grasland, open akker, droge- en natte dooradering. Zie hieronder deze landelijke lijst. Deze landelijke lijst wordt vervolgens door de collectieven toegespitst op de voor dat gebied relevante zaken. Voor de leefgebieden open grasland en open akker is dit voor Collectief Midden Groningen gedaan, zie onderstaande beheervoorschriften welke voor beheerders binnen het gebied van CMG gelden.

In 2017 zal er een start gemaakt worden met de droge dooradering. Hiervoor heeft nog geen nadere uitwerking plaatsgevonden door het collectief. Dit zal worden gedaan, wanneer in overleg met het gebied duidelijk wordt welke pakketten ingezet gaan worden. Ook zijn er voor bijvoorbeeld open grasland meer pakketten nodig dan tot nu zijn ingezet. Ook deze zullen nader worden uitgewerkt, wanneer er belangstelling voor is.

Overzicht landelijke beheerpakketten ANLb versie 1-12-2015

Akkervogelpakketten CMG

Weidevogelpakketten CMG