ANV Meervogel

 

Agrarische Natuurvereniging ‘Meervogel’
Ruim tien jaar geleden is ANV Meervogel opgericht door agrariërs rondom Schildmeer en Hoeksmeer. De aanwezigheid van overwinterende ganzen was destijds één van de aanleidingen om zich te verenigen. Inmiddels houdt ANV Meervogel zich met vele verschillende aspecten van agrarisch natuurbeheer bezig. Het werkgebied beslaat landerijen rondom Schildmeer en Hoeksmeer, de Olingerpolder, Garreweer, Jukwerd en Krewerd.

Ganzen

Rondom Schildmeer en Hoeksmeer overwinteren jaarlijks tienduizenden ganzen. Met name de grauwe gans, brandgans en kolgans komen in het najaar massaal vanuit het noorden. De agrariërs binnen Meervogel vangen deze wintergasten op; ze kunnen hier ongestoord vreten. Vaststelling van de gebiedsgrenzen en beheervormen wordt in nauwe samenwerking met de provincie Groningen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de WBE.

 

Voorheen trokken vrijwel alle ganzen in het voorjaar weer weg richting het hoge noorden. Echter de laatste jaren zijn er steeds meer ganzen die jaarrond blijven, zogenaamde overzomeraars. Met name deze groep ganzen zorgt voor forse schade aan de gewassen. Zij vreten immers op het land tijdens het groeiseizoen waardoor er forse schade aan de gewassen is en de gras- en graanopbrengsten beduidend lager zijn. Binnen de provincie Groningen zijn meer regio’s waar veel ganzen voor komen. ANV Meervogel is afgevaardigde namens alle regio’s in de provincie bij provinciale overleggen. De vereniging gebruikt hierbij haar kennis en ervaring die zij heeft opgedaan de afgelopen jaren.

Weidevogels

Alle leden van ANV Meervogel zijn agrariër. Zij halen hun inkomsten dus in de eerste plaats uit de landbouw. Echter, landbouw en natuurbeheer sluiten elkaar niet uit. Middels agrarisch natuurbeheer zet ANV Meervogel zich in om weidevogels zoals de grutto en kievit te behouden. In onderling overleg wordt het land voor het broedseizoen ingericht voor weidevogels d.m.v. grasland met rustperiodes. Tevens wordt gedurende het broedseizoen rekening gehouden met de weidevogels d.m.v. legselbeheer. Vrijwilligers steken vele uren in het zoeken naar vogels en nesten. De vrijwilligers meldden aan de leden wat zij gezien hebben zodat ze er tijdens landwerkzaamheden rekening mee kunnen houden. ANV Meervogel regelt een deel van de bijkomende administratie, maar het meeste werk wordt verzet door de vrijwilligers en boeren zelf.

 

Groen blauwe diensten

Agrarisch natuurbeheer houdt niet op bij de slootkant. Ook de kwaliteit van het water en de oevers is van belang voor de instandhouding en ontwikkeling van natuur. In samenwerking met Waterschap Noorderzijlvest zijn er meerdere anv’s betrokken bij zogenaamde Groen Blauwe Diensten. Binnen het werkgebied van ANV Meervogel zijn bufferstroken en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Op deze wijze wordt aan de randen van een perceel ruimte gecreëerd voor natuurontwikkeling.

 

Natuurcompensatie

Ten zuiden van het Schildmeer is een gebied van 55 hectare ingezaaid met luzerne en kruidenrijk gras. Dit gebied is eigendom van RWE (compensatiegrond). Deze gewassen zijn in stroken gezaaid en worden jaarlijks enkele malen gemaaid (rekening houdend met het broedseizoen!). Luzerne is een vlinderbloemige die zelf stikstof uit de lucht kan halen waardoor deze teelt zonder kunstmest goed mogelijk is. Dit beheer trekt vele muizen aan en daardoor ontstaat een gunstig leef- en foerageergebied voor de blauwe kiekendief en velduil. ANV Meervogel voert dit project uit samen met andere partners waaronder anv Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Slochteren.

PR

Zichtbaarheid is in de huidige maatschappij essentieel voor je bestaansrecht. Ook agrariërs moeten laten zien wat zij doen. Binnen ANV Meervogel is een pr-commissie actief die derden informeert over de activiteiten van de vereniging. Bijvoorbeeld tijdens wandeltochten en open dagen in het werkgebied wordt verteld en getoond wat ANV Meervogel doet.

 

Meer weten? Zie: www.meervogel.nl