Wat houdt dat project in?

We onderzoeken of het oprichten van een coöperatie voor en door boeren, positief uitwerkt op het meer sluiten van de kringlopen in de eigen regio. In het 1e jaar waarin we onderzochten waar de mogelijkheden liggen, bleek dat boeren hun focus hebben op mogelijkheden die uit de markt gehaald moeten worden, bv. zelf composteren van lokale maaisels. Om dit idee aan de gang te krijgen, hebben we contact gezocht met de organisatie Agricycling, die in Friesland al 2 jaar doen, wat wij in dit project beogen. Vanuit deze organisatie is Pieter van der Valk inmiddels betrokken bij ons project.

Stand van zaken voorjaar 2023

In februari hebben in een bijeenkomst in Leens de aanwezige boeren zich unaniem positief uitgesproken over het plan om bermmaaisels te composteren op het eigen erf via de coöperatie Noordelijke Kleischil. We zijn met een paar boeren in gesprek om in het 3e kwartaal van dit jaar uitvoering te geven aan deze manier van circulair werken. Tegelijkertijd lopen er gesprekken met Gemeente Het Hogeland. Zij willen graag meedoen met deze pilot voor dit jaar om ook handen en voeten te geven aan de duurzaamheidsgedachte, het circulair denken. Dat betekent als eerste stap dat bermmaaisel niet meer (juridisch) gezien wordt als afval, maar als grondstof/voortgezet gebruik. We hopen dat voor het zomerreces van de gemeente rond te hebben middels een collegebesluit. Praktisch gezien is het derde spoor dat we de businesscase goed uitwerken en het werkplan voor deze uitvoering verfijnen zodat we straks in een korte periode kunnen doen wat we beogen: van lokale bermmaaisels hoogwaardige compost maken dat de boer gebruikt voor bodemverbetering.

Het proces van CMC-compostering (dat is wat we gaan doen) delen we uiteraard met belangstellenden. We zullen tevens een excursie organiseren naar een van de deelnemende boeren.

Janny Kooistra