Via diverse kanalen is er afgelopen vrijdagmiddag een Kamerbrief gepubliceerd over ‘diverse onderwerpen mestbeleid’. Daarin wordt onder andere aangegeven:

  • dat de verplichte verbrede bufferstroken uit het 7e Actieprogramma Nitraat en het GLB-NSP (GLMC4 en 10) pas per 1 januari 2024 van kracht worden. Let op: tot die tijd gelden de huidige regels uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer wél gewoon (zie artikelen 3.79 t/m 3.85 van het Activiteitenbesluit);
  • dat de verplichting om op zand- en lössgronden voor 1 oktober een vanggewas óf een winterteelt in te zaaien óf gekort te worden op de stikstofgebruiksnorm (een van de onderdelen van GLMC6) eveneens pas per 1 januari 2024 van kracht wordt.
  • LET OP: Ondanks dat er in de Kamerbrief ook verwezen wordt naar het GLB en dat wordt aangegeven dat “het doel is te komen tot één integraal systeem waarbij de regels voor bufferstroken vanuit mest, GLB en gewasbeschermingsmiddelen geharmoniseerd worden”, blijkt het jaar uitstel van de verplichte bufferstroken NIET te gelden in het kader van het GLB-NSP. Het gaat echt puur om de mestwetgeving. Volgend jaar is er dus nog geen sprake van ‘harmonisatie’.