In het voorjaar van 2022 heeft Sovon Vogelonderzoek in opdracht van Collectief Midden Groningen voor het tweede jaar op rij een broedvogelkartering uitgevoerd, speciaal gericht op weidevogels. De inventarisatie werd wederom uitgevoerd door Martin Brandsma en Jelle Postma. Ook de geïnventariseerde oppervlakte was gelijk; verdeeld over de gebieden Crangeweer (116 ha), Garrelsweer/Hoeksmeer (198 ha), Oling (106 ha) en gebieden bij Marsum en Holwierde (185 ha). Met de BMP-methode van Sovon zijn deze gebieden in vijf bezoeken (en daarnaast in geschikte terreindelen een nachtronde) volledig onderzocht op het voorkomen van alle broedvogelsoorten. Ook werd er gelet op het voorkomen van alarmerende gezinnen weidevogels.

Weidevogelgebieden CMG

Er waren 33 soorten broedvogels aanwezig met in totaal 517 territoria (of anders gezegd broedparen). De talrijkste soort was de Wilde Eend (62), gevolgd door Kievit (54 territoria), Grutto (44), Gele Kwikstaart (38), Tureluur (36), Kluut (35) en Krakeend (34). Tien soorten staan op de Rode lijst van bedreigde en kwetsbare vogels in Nederland: Wintertaling, Zomertaling, Slobeend, Torenvalk, Grutto, Tureluur, Veldleeuwerik, Graspieper, Gele Kwikstaart en Kneu.

Het valt in vergelijking met het voorgaande jaar op dat zowel het aantal soorten (2021: 36) als het aantal territoria lager lag (2021: 606). Dit is het meest in het oog springend bij belangrijke weidevogelsoorten als Kievit en Grutto, maar geldt ook voor Zomertaling, Kuifeend en Gele Kwikstaart. Ook het aantal gezinnen met jongen van Scholekster, Kievit, Grutto en Tureluur lag dit jaar gemiddeld genomen (erg) laag. Droogte en relatief koud weer tot in mei heeft hier waarschijnlijk een rol bij gespeeld. Een succes was de toename van Kluut op de plasdras, met 7 paren in 2021 naar 35 in 2022, hier zijn zeker ook jongen groot geworden.

Een belangrijke activiteit van het CMG en Sovon was de BMP-cursus die gehouden werd. Tijdens vijf avonden werd op het kantoor te Slochteren aandacht besteedt aan de theorie, en daarnaast waren er vier ochtenden waarmee de vrijwilligers onder begeleiding van een Sovon-docent de kennis op locatie in praktijk brachten. In totaal waren er elf geslaagde cursisten, waaronder drie deelnemers van Collectief Groningen West. Met deze kennis kunnen de vrijwilligers volgend jaar zelf aan de slag met de BMP-methode.

In de komende maanden wordt gewerkt aan een eindrapport over de bevindingen in beide jaren.

Aantallen territoria per soort in de deelgebieden van Collectief Midden Groningen in 2022


Vergelijking van totale aantallen territoria per soort in alle geïnventariseerde gebieden van Collectief Midden Groningen in 2021 en 2022.