Op woensdag 23 maart 2022 was de Algemene Ledenvergadering in het Buurhoes Ontmoetingscentrum in Ten Boer. Twee bestuurders waren aan het eind van hun termijn gekomen: onze voorzitter Wouter Schep en penningmeester Frank de Jong.

Wouter Schep heeft zich niet voor een nieuwe termijn herverkiesbaar gesteld. In zijn plaats heeft de ledenvergadering Gerard Hegge benoemd tot lid van het CMG-bestuur. Bestuurslid Koos Koop heeft het voorzitterschap van Wouter overgenomen.

Frank de Jong heeft zich wel herverkiesbaar gesteld en de vergadering heeft hem unaniem een nieuwe termijn van 4 jaar in het CMG-bestuur gegeven.

Hij kon in de vergadering meteen ook weer aan de bak voor een toelichting op de financiële stukken. De financiën zijn, naast de gebruikelijke controle door de boekhouder, dit jaar voor het eerst ook gecontroleerd door een kascontrole commissie, bestaande uit 2 ANV-leden.

Coördinator Menze Hofman gaf een korte toelichting op de ecologische resultaten van het afgelopen jaar. Hij deed dat onder meer met camerabeelden en warmtebeelden die met onze drone zijn gemaakt.

De projecten die het CMG op dit moment in uitvoering heeft, worden gefinancierd door meerdere organisaties, maakte projectmedewerker Janny Kooistra de aanwezigen duidelijk. Er lopen projecten op het gebied van waterkwaliteit in het agrarische gebied, natuurinclusieve landbouw en plattelandsontwikkeling.

Nadat het formele deel van de ledenvergadering was afgesloten, hebben drie studenten van AOC Terra, Sander, Jacques, Johan en Wessel, verteld over hun stageonderzoek, waarin ze boeren hadden benaderd over de bekendheid van CMG en hun interesse om mee te doen met agrarisch natuurbeheer.

Alex Datema (voorzitter van BoerenNatuur Landelijk) sloot vergadering af met een presentatie over boeren in de toekomst. We hebben met hem nog geruime tijd doorgesproken over de ontwikkelingen in de landbouw en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Het was fijn dat de ALV weer fysiek kon plaatsvinden.