Op enkele soorten na gaat het helaas niet goed met de akkervogels. Dat komt door ontwikkelingen binnen
de landbouw zelf, zoals een afname van voor vogels gunstige gewassen en toename van intensievere,
hoogsalderende gewassen. Maar de laatste decennia komen de bedreigingen ook van buitenaf, bijvoorbeeld door
de aanleg van grote zonneparken en hoge windmolens. Ook de taakstelling voor extra bos levert spanning op
voor soorten die open landschap nodig hebben. Daarom moeten alle zeilen worden bijgezet om de populaties
te versterken. Alle partijen zijn daarbij onmisbaar: agrariërs en hun organisaties, terreinbeheerders, beheerders
van openbaar groen, wildbeheerders en kennis- en educatiepartijen.
Zomer 2021 ondertekenden zestien partijen het Akkervogelmanifest Groningen 2021. Een half jaar later ligt er
nu dit actieplan, ondertekend door diezelfde organisaties. Het plan bevat een veelheid aan acties, maar centraal
staat een omslag naar vitale akkervogellandschappen, een integrale benadering die noodzaakt tot een brede
blik op beheer en inrichting.

Klik hier voor het actieplan Akkervogels Groningen