4 december: start-up Akkerbelt

30 nov 4 december: start-up Akkerbelt

Er zijn tal van initiatieven om de akkerbouw te verduurzamen. Bij de overheid en vele andere bestuurslagen en organisaties is het besef doorgedrongen dat er iets moet veranderen ten gunste van bodem, water, klimaat, biodiversiteit en landschap. De overheid maakt al enige jaren agrarisch natuur- en landschapsbeheer mogelijk. Er wordt op dit moment op alle fronten nagedacht en gepraat over de kringlooplandbouw en de natuurinclusieve landbouw. Ook het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zet sinds enkele jaren in op vergroening. Negen akkerbouw-collectieven hebben de handen ineengeslagen voor een landelijk pilotproject ‘Akkerbelt’ waarmee de kansen voor een ‘groenere’ akkerbouw veel beter worden benut dan nu.

Woensdagavond 4 december a.s. is de start-up van Akkerbelt met de deelnemers aan de veldmaatregelen. In deze bijeenkomst zal Monique Spierings het gebiedsplan middels een powerpoint kort bij langs lopen. Het hele gebiedsplan is te downloaden met onderstaande link: