onze externe audit: positief resultaat!

30 apr onze externe audit: positief resultaat!

Logo SNL

Op 18 april j.l. is bij Collectief Midden Groningen een externe audit uitgevoerd. De auditoren hebben getoetst of onze organisatie voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het certificaat Collectief Agrarisch Natuurbeheer.

Bij deze audit zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Het auditrapport wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van de Stichting certificering SNL.

Certificering is een verklaring van de provincie waarmee een natuurbeheerder, gebiedscoördinator agrarisch natuurbeheer of (agrarisch) collectief bepaalde kwaliteitseisen voor beheer, organisatie en administratie garandeert. Hierbij staat vertrouwen in de beheerder centraal. Vertrouwen in zijn motivatie en professionaliteit om goed beheer uit te voeren en daarover transparant te zijn.

Certificering is voor iedereen die SNL subsidie aanvraagt verplicht gesteld. Vanaf 1 januari 2016 moet ieder agrarisch collectief gecertificeerd zijn om in aanmerking te komen voor SNL-subsidie. Vanaf 1 januari 2017 moet ook iedere natuurbeheerder gecertificeerd zijn om voor SNL-subsidie in aanmerking te komen.

lees meer over certificering door SNL:
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-landschap/natuurbeheer/certificering/