23 november 2016 – Op donderdagavond 17 november heeft CMG een vrijwilligersavond georganiseerd. Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor het agrarisch natuurbeheer, en CMG wilde de vrijwilligers bedanken voor hun inzet het afgelopen veldseizoen. Met het nieuwe stelsel, hebben de collectieven die hiervoor opgericht zijn ook de taak gekregen te laten zien wat de effecten van agrarisch natuurbeheer zijn. Monitoring is hierbij dus van groot belang, en zonder vrijwilligers is het niet haalbaar voor collectieven om deze prestatie te leveren.

Als spreker was Jacob de Bruijn van Natuurmonumenten uitgenodigd. Hij heeft verteld over het akkervogel- en het weidevogelbeheer wat zij uitvoert in de natuurgebieden. Zo beheert Natuurmonumenten in Westerwolde een gebied, waar een akkervogeldoelstelling ligt. Hiervoor werken zij samen met pachters. Speerpunt is diversiteit in gewassen, geen gebruik van chemie en niet kerende grondbewerking. Ook hier blijkt het – net als op de percelen voor het ANLb- lastig om probleemonkruiden de baas te blijven. Hier ligt een kans voor Natuurmonumenten en CMG gezamenlijk om hieraan te werken.

Daarnaast beheert Natuurmonumenten meerdere weidevogelgebieden, zoals het Hoeksmeer. Dit gebied wordt geflankeerd door beheer onder het ANlb. Hoeksmeer is een open, sterk vernat gebied wat een trekpleister is voor vele soorten zoals grutto, kluut en smient. In totaal komen er 30 soorten broedvogels voor! Er wordt gewerkt met plas-dras situaties, uitgesteld maaibeheer, en ruige mest. Met de tellingen wordt er middels BTS geteld, om de aanwezige nesten zo weinig mogelijk te verstoren i.v.m. hoge predatiedruk. Daarnaast vindt er predatiebeheer plaats. CMG probeert samen met de ANLb beheerders zoveel mogelijk aan te sluiten op het gebied voor optimaal resultaat.

Na het boeiende verhaal van Jacob de Bruijn was er gelegenheid om nader kennis te maken onder het genot van een hapje en een drankje. Als presentje kregen allen het boekje “Waarom krijg een specht geen koppijn?” mee naar huis, leuke feitjes over vogels die we nog niet wisten!