Collectief Midden Groningen

Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer

Wie zijn wij?
Collectief Midden Groningen werkt met boeren die hart hebben voor mens en natuur. Wij dragen bij aan het waardevol produceren van voedsel waarbij wij een gezond rendement, hart voor boerenlandvogels, biodiversiteit en ook voor de waterkwaliteit verbinden.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Open grasland

Open grasland

Samen creeren we een optimaal leefgebied voor weidevogels.

Open akker

Open akker

Lees hier alles over de maatregelen die ten behoeve van de akkervogels worden getroffen.

Water

Waterbeheer binnen het ANlb

Actueel

Afsluiting project weide en water

In november was de slotbijeenkomst van ons project Weide & Water. Samen met het Agrarische Jongeren Kontact (AJK) en met Collectief Groningen West is er kennis gedeeld en praktijkervaring gedeeld over duurzaam bodem- en waterbeheer gedurende 3 jaar. In...

Afsluiting project Productief Kruidenrijk Grasland

In oktober is project Productief Kruidenrijk Grasland afgesloten met een bijeenkomst bij Jan Pieter van Tilburg.Op 21 juni 2021 startten we met 10 deelnemers die 'wel eens' met productief kruidenrijk grasland aan de slag wilden. Zoals een van de deelnemers verwoordde:...

Voortgang verkenning gebiedsofferte

Afgelopen voorjaar is de verkenning naar een Gebiedsofferte afgerond. Deze gaf genoeg aanleiding hier definitief mee aan de slag te gaan. In samenwerking met de collectieven Groningen West en Noardlike Fryske Wâlden willen we een gebiedsofferte opstellen dat gericht...

Kringloopcoöperatie Groninger Kleischil 2023

Wat hebben we bereikt in 2023?!september 2022:met gebiedspartijen in Baflo bijeengekomen om te praten over onze plannen: Unaniem zeiden we met elkaar dat we ons wilden inzetten om in 2023 gras- en bermmaaisel in gemeente Het Hogeland te gebruiken voor compostering op...

Kansrijk GLB

Op verzoek van de provincie Groningen hebben we afgelopen jaar een extra voorlichtingsronde gehouden over het nieuwe GLB. Dit vanwege de aanzienlijke wijzigingen en onduidelijkheden. We hebben in een zestal bijeenkomsten het nieuwe GLB nog eens uitgediept en...

Projecten

Deltaplan Waterbeheer

Kansrijk GLB

Welke kansen kan de nieuwe GLB uw bedrijf bieden?

Actueel

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

Natuurlijke processen gebruiken voor hoogwaardige voedselproductie in een gezond verdienmodel voor de boer.

Verduurzaming van de pootaardappelteelt

 

Natuurinclusieve landbouw

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil

Met een coöperatie toewerken naar kringlooplandbouw.

Kringloopcoöperatie Groninger kleischil